dilluns, 1 de setembre de 2014

IMPO – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ – Ajuntament de Badalona - Agència de Col·locació


Quin tipus d’entitat és?

IMPO – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ – Ajuntament de Badalona: Servei local d’ocupació.
 
IMPO és un organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, creat l'any 1993, que compta amb el suport de diferents institucions de caràcter supramunicipal, entre altres: la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de municipis, la Unió Europea, a través Fons Social Europeu, i el Consell Comarcal, a través del Pacte Territorial per a la Promoció Econòmica i l’Ocupació del Barcelonès Nord.

La finalitat de l’IMPO es dissenyar, promoure i gestionar els recursos que permetin millorar l'ocupabilitat de la nostra població, oferint bàsicament:
- Assessorament i orientació laboral.
- Qualificació professional, mitjançant la formació.
Suport als projectes empresarials dels nous emprenedors.
- Observatori que recull i analitza la informació relacionada amb l’evolució del mercat laboral de Badalona.
 
Quin és el seu àmbit territorial?
Com a entitat local dona servei principalment, a tota la ciutat de Badalona, així com els municipis més propers: Masnou, Tiana, Montgat i Alella, els quals tenen assignada una de les dues oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) de Badalona. També s’intervé en l’àmbit del Barcelonès Nord (amb els municipis de St. Adrià de Besòs i Sta. Coloma de Gramenet) i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès Nord.
 

A qui dóna servei com Agència?

Com Agència de Col·locació dona servei a persones desocupades que es troben en recerca de feina mitjançant accions de primera acollida, informació, orientació i intermediació en el mercat de treball per tal d’apropar i ajustar les necessitats dels demandants d’ocupació als requeriments del mercat laboral.

D’altra banda, pretén donar resposta a les necessitats de les empreses davant les demandes de personal que puguin tenir i/o davant futures contractacions de treballadors -es per a la seva organització. Es dona servei a empreses ja col·laboradores de l’entitat en la gestió i seguiment de les ofertes de treball, i alhora es potencien les tasques de prospecció i de dinamització del teixit empresarial per generar noves necessitats i oportunitats per als demandants de feina.

 
Quins serveis ofereix com Agència?

Accions d’informació i primera acollida a demandants, acompanyades d’un procés d’assessorament i orientació laboral. Preparació dels candidats vers el procés de recerca de feina per aconseguir l’objectiu de la inserció laboral.

Prospecció d’empreses per a la captació i gestió d’ofertes de Treball. L’entitat disposa d’una borsa de treball pròpia que constitueix l’activitat com agència de col·locació.

Intermediació laboral: adequació oferta i demanda laboral.

 
Compta amb algun servei especialitzat com Agència?

NO. El servei com agencia de col·locació es basa fonamentalment en les activitats d’intermediació laboral per tal de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adient a les seves característiques i alhora facilitar als ocupadors (empreses, organismes, entitats, associacions, fundacions, organitzacions, des dels seus departaments de selecció i recursos humans) les persones més apropiades per als seus requeriments i necessitats.
IMPO com agència de col·locació autoritzada es dedica a valorar els perfils professionals dels demandants, les aptituds, coneixements, competències i qualificacions de les persones que actualment estan en situació de desocupació per tal d’ajudar-los en la recerca de feina i aconseguir un lloc de treball.

 
Dóna altres serveis a part de l’Agència?

SI. L’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona, es organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, creat l'any 1993, que es dedica a dissenyar, promoure i gestionar els recursos que permetin millorar l'ocupabilitat de la nostra població, oferint serveis principals com:
- Serveis d’informació, assessorament professional i orientació laboral.
- Qualificació professional, mitjançant actuacions de formació.
- Servei de Borsa de Treball: accions de prospecció empresarial, captació i gestió d’ofertes de treball.
-
Foment empresarial: Suport als projectes empresarials dels nous emprenedors.

-
 
Observatori que recull i analitza la informació relacionada amb l’evolució del mercat laboral de Badalona.

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?

En un futur els reptes que tenim com a país davant de la crisi anirien encaminats a una ampliació en la missió de les polítiques d’ocupació, com per exemple un suport directe als sectors emergents, i una disposició de manera transparent i amb objectius territorialment i socialment clars, de recursos suficients.
 
L’ampliació de recursos pot permetre una reducció del temps a l’atur de persones desocupades i evitar que col·lectius en risc d’exclusió com els joves sense qualificació o els majors de 45 anys quedin exclosos de les noves oportunitats del mercat laboral.
 
Reforçar i potenciar les iniciatives d’emprenedoria, la línia d’autoocupació com a generadores de llocs de treball.
 
En general,els objectius a perseguir serien els següents:
 
- Consolidar, adaptar i integrar territorialment nous serveis i programes dirigits a col·lectius amb especials dificultats i adaptats a les necessitats individuals.
- Proposar i investigar projectes sobre polítiques socials i d’ocupació que aportin un valor afegit per a les persones i les empreses.
- Participació i coordinació dels diferents agents públics i privats que actuen en matèria d’ocupació.
- Augmentar l’eficàcia en la intermediació laboral. Analitzar els processos en la gestió de les ofertes de feina, la recerca dels candidats, la preparació dels mateixos vers els procés de selecció per a garantir uns millors resultats. Alhora el treball amb les empreses, conèixer el sector d’activitat, l’entorn de treball, les competències requerides i les necessitats específiques de l’empresa quant a la seva necessitat de personal.
- Establir i coordinar sistemes de derivació, d’avaluació i seguiment en l’àmbit territorial.

 
Com veu el futur de les Agències de Col·locació?

Son un bon mecanisme per a incentivar, regular i controlar els sistemes d’intermediació laboral en un escenari on la situació de crisi econòmica evidencia que per a frenar la desocupació cal articular altres mecanismes per entendre l’organització del treball, la gestió de les persones, i la funció de les administracions públiques en el disseny i gestió de les polítiques actives.
 
A la pràctica diària suposa dur a terme les activitats d’intermediació laboral per donar resposta a les persones aturades (moltes d’elles en situacions socio-econòmiques i familiars força precàries) i alhora cobrir les demandes i necessitats de treballadors de les empreses.
 
 
Considerem que les AC poden accelerar vies d’incorporació al mercat de treball de determinats ràtios poblacionals que queden fora de la intermediació per no ser detectades pels Serveis Públics d’Ocupació; possibilitant al teixit empresarial beneficiar-se de cobrir les seves necessitat de forma propera amb Entitats que operen com a Agència i per tant treballen directament amb la realitat de les persones.
 
Valorem que el suport i l’atenció que aquestes ofereixen poden, a llarg termini, millorar la ocupabilitat dels ciutadans/es escurçant el seu temps en situació d’atur per la facilitació d’eines i recursos d’acceleració de l’accés a les oportunitats del mercat de treball. Es pot aconseguir, en aquest sentit, minvar els efectes negatius de la situació de desocupació de les persones i les empreses ubicades en el territori.
Cal també  l’anàlisi i valoració del treball que, des de els diferents serveis Públics d’Intermediació dels Serveis d’Ocupació, es realitza per establir línies de treball i col·laboració directa amb les diferents Agències existents al territori, per tal d’afermar el treball conjunt entre el mercat de treball i les diferents entitats que treballen en la línea de la intermediació i assessorament de les persones.
 
Algunes propostes de millora poden ser:
 
- Establir, afermar i motivar sistemes de comunicació i de relació en xarxa amb la resta d’Agències de col·locació i re col·locació: Malgrat que ACACER té aquesta funció, necessària,  important i destacada, fóra també interessant trobar espais de debat, reflexió, conjunta, valoració dels recursos, de la infraestructura i del personal que es requereix, la dedicació i implicació en aquestes tasques, mitjançant actes, jornades, seminaris, trobades tècniques, etc.
- Conèixer el tractament i seguiment que es fa de la informació reportada al SEPE, tant en l’enviament amb periodicitat mensual com la memòria anual.
 

Dades de contacte:
Persona de contacte: BLANCA FARRERONS BERGÉ
Serveis d’Informació - Orientació - Borsa de Treball
IMPO – Masia Can Boscà
C/ Nova Cançó 1
08915 BADALONA
Telèfon 93 460 52 00
bfarrerons@impo.cat
impo@impo.cat
www.impo.cat

 

Cap comentari:

Publica un comentari