dimarts, 21 de gener de 2014


FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DE CATALUNYA
FECETC

Entitat sòcia d’ACACER

 

Quin tipus d’entitat és? La FECETC és una Federació Empresarial.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1992, que té l'objectiu de facilitar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.
Actualment agrupa 61 centres especials de treball, amb més de 4.200 treballadors, que ofereixen diferents productes i/o serveis: administració, benzineres, cablejat de l'automòbil i trens, confecció de vestuari laboral, neteja, jardineria, injecció de plàstics, impremta, etc.
La seva finalitat és treballar per facilitar aquesta inserció laboral i fer possible que els Centres Especials de Treball esdevinguin empreses competitives en el marc laboral.
Actuen com a referent social en la inserció del col·lectiu de persones amb discapacitat a través de diferents àrees de treball, com ara: informació i assessorament, borsa de treball, formació, suport a les empreses, etc.
La Federació col·labora amb la resta de federacions de centres especials de treball i entitats de l'estat espanyol. I forma part, entre d'altres, del Consell Sectorial de Serveis Socials d'atenció a persones amb discapacitat, del Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental d'integració laboral de les persones amb discapacitat. També són membres associats de Foment del Treball Nacional, COCARMI i FEACEM.

Quin és el seu àmbit territorial?
L’àmbit territorial de FECETC és Catalunya.
 
A qui dóna servei com Agència?

- Centres Especials de Treball.
- Empreses ordinàries vinculades al sector.
- Usuaris individuals, majoritàriament persones amb discapacitat.

Quins serveis ofereix com Agència?

FECETC ofereix les següents accions:
 
- Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció. Anàlisi de la situació d'inici, del perfil de competències i acord del pla d'acció personalitzat. En aquestes sessions es desenvolupen aspectes personals envers l'ocupació, com ara la motivació, el coneixement personal, l'ajustament del perfil, l'autonomia, les habilitats comunicatives, els punts forts/febles o la planificació de la recerca de feina, entre d'altres.
 
- Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació. Identificar els interessos professionals, avaluar el nivell d'ocupabilitat, definir l'objectiu professional, conèixer el mercat laboral, millorar les eines de recerca (CV, carta de presentació, etc.), preparar processos de selecció, conèixer i utilitzar diferents canals de recerca de feina.
 
-  Tutories d'inserció i acompanyament en el procés. Oferir espais de recerca de feina, assessorar en la millora curricular, seguiment d'accions formatives i gestionar ofertes de feina.
 
-  Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció. Seguiment i suport per assegurar una correcta adaptació i consolidació a la formació i/o lloc de treball. Seguiment de l'espai de recerca de feina, de la millora curricular, de les ofertes de feina i de la contractació.

-  Accions formatives:

Formació bàsica i/o instrumental: treballar aquells coneixements i tècniques necessàries per accedir a una ocupació.
Formació en habilitats socials o transversals: desenvolupar competències necessàries per aconseguir la inserció laboral: disposició a l'aprenentatge, valorar les pròpies capacitats, relacions interpersonals, treball en equip, comunicació, adaptabilitat i flexibilitat, etc.

Formació tècnic-professional: obtenir coneixements i tècniques relacionades a un perfil professional a través de cursos com el d'Auxiliar de neteja, Auxiliar de serveis, etc. 
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC: descobrir, conèixer i aprendre les eines digitals, a través de cursos o tallers de curta durada.

- Pràctiques en empreses, amb l'objectiu que la persona participant pugui desenvolupar competències professionals en relació a una ocupació en concret i en un entorn laboral, i possible pont cap a la contractació per part de l'empresa.

Complementàriament es realitza un treball en xarxa amb els agents implicats:

-  Borsa de treball. Gestió d'ofertes.
-  Prospecció i sensibilització d'empresa. Posar les bases per a la consecució del doble objectiu que representa respondre adequadament a les necessitats de les empreses i obtenir llocs de treball ajustats a les necessitats de les persones demandants.
 
Compta amb algun servei especialitzat com Agència?

Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, és un programa que té com a objectiu posar a l'abast dels demandants de feina amb discapacitat i/o malaltia mental un seguit de recursos que els situïn en una posició millor enfront de la recerca de feina. Són actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera d'afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o projecte de vida laboral.
 
El programa acompanya a les persones participants en l'elaboració d'un projecte professional per a la  millora de l'ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en el context laboral. Es pretén atendre les necessitats de cada persona participant i en funció d'aquestes desenvolupar itineraris personalitzats.

 
Dóna altres serveis a part de l’Agència?
 
A les empreses ofereixen el Programa d'Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral: 
- Pre-selecció de perfils professionals: selecció de perfils, disseny i aplicació d'itineraris d'inserció personalitzats.
- Suport a la gestió d'ajudes tècniques per a l'adequació del lloc de treball.
- Assessorament sobre aspectes de normativa legal, LISMI, mesures alternatives, subvencions i bonificacions.
- Informació sobre com desenvolupar accions emmarcades en la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
- Acompanyament i seguiment de les persones incorporades a l'empresa.

A les persones amb discapacitat?
- Orientació i disseny de l'itinerari d'inserció: identificació de competències, pla d'acció, etc.
- Recerca activa envers l'ocupació: eines i canals de recerca, mercat laboral, etc.
- Inserció i acompanyament en el procés: recerca de feina, millora curricular, etc.
- Seguiment de l'itinerari d'inserció.
 
També, la FECETC informa i assessora les empreses ordinàries i CET sobre aspectes de legislació, contractació i incentius, mesures alternatives, sancions, convenis i ajustament personal i social (els treballadors del centre necessiten per tal d'adaptar-los a l'activitat de l'empresa i al seu entorn i aconseguir l'accés a la vida laboral ordinària).

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per tal que la situació laboral millori al país?

L’estímul a la creació d’activitat econòmica, especialment a la PIME.
 

 
 
Dades de contacte:
FECETC
Maribel Richart
C/ Pere Vergés, 1. 08020 Barcelona
Telèfon: 93.31.348.95
E-mail: fecetc@fecetc.org
Pàgina web: www.fecetc.org