dimecres, 17 de desembre de 2014

Nadal 2014


Des d'ACACER, l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, els desitgem un bon Nadal i un feliç Any Nou 2015
 
 
 
 

dimarts, 30 de setembre de 2014

Agència de Col·locació F|MF


Quin tipus d’entitat és?
Som una entitat del tercer sector, Fundació Mercè Fontanilles.

Quin és el seu àmbit territorial?
Barcelona, Tarragona i Lleida.

A qui dóna servei com Agència?
Oferim els nostres serveis a empreses i candidats.
Les persones candidates provenen:
-       Derivades dels serveis del SOC.
-       Derivades directament a través d’altres persones que han utilitzat el servei.
-       Que contacten mitjançant el web de l’Agència.
 
Quins serveis ofereix com Agència?
Serveis a Empreses:
-       Gestió integral de les ofertes de treball.
-       Adaptació del perfil del candidat al lloc de treball; aprofundint en la demanda concreta de l’empresa i realitzant l’estudi de competències de la persona.
-       Procés de selecció: iniciació, suport i gestió del procés.
-       Intermediació oberta entre empresa i treballador, acostar les necessitats i les demandes dels actors.
-       Servei de selecció de personal.
-       Seguiment posterior a la incorporació.
-       Àmplia borsa de candidats actualitzada en sectors diversos.
-       Assessorament en Responsabilitat Social Corporativa, LISMI i bonificacions a la contractació de persones segons especials dificultats.
-       Assessorament en tipus de contractes laborals
Servei a candidats:
-       Disseny itinerari professional.
-       Orientació laboral individualitzada: Acollida. Orientació. Formació específica necessària, propostes de formació i entrenament. Formació en el context laboral. Intermediació amb empreses. Ocupació.  Seguiment post contractació.
-       Amplia Borsa de treball actualitzada en sectors diversos.

  
Compta amb algun servei especialitzat com Agència?
Col·laborem amb els programes Incorpora, Reincorpora i Salut mental de la fundació Obra Social de “la Caixa”.

Dóna altres serveis a part de l’Agència?
L’ocupació és un més dels àmbits d’actuació de l’entitat Mercè Fontanilles.
La fundació ofereix serveis socials, programes de formació i inserció, així com, activitats de sensibilització social. Trobareu més informació a www.mercefontanilles.org

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?
-       Recuperació dels drets laborals.
-       Millorar l’oferta, l’adequació i l’accés de formació subvencionada als perfils baixos de candidats.
-       Disminuir les diferències salarials escandaloses limitant els salaris dels alts executius per augmentar la capacitat de contractació en els nivells entremitjos i bàsics.
-       Promoure, facilitar l’emprenedoria als joves, limitant les traves burocràtiques  i disminuint la carga impositiva.
-       Promoure, facilitar la creació de petites empreses, petit comerç, limitant les traves burocràtiques  i la disminuint la carga impositiva, valorant el be social de la millor relació entre capital / llocs de treball.
-       Promoure, facilitar la creació de empreses de serveis com a nínxol de nova ocupació.
-       Implantar mesures de promoció, valoració i control de la Responsabilitat Social de les empreses.
-       Control per objectius i per resultats de la intermediació laboral encomanada als organismes públics.

Com veu el futur de les Agències de Col·locació?
El model de les Agències es encertat i considerem que té futur.
Una aspecte és incrementar el treball en xarxa i augmentar la sinergia entre els diferents agents del mercat de treball.
-       Establir eines i recursos comuns per compartir informació entre les entitats membres, com ara: una base de dades, una intranet compartida i una xarxa de centres. -       Millorar l’accés a la informació, permet realitzar un seguiment individualitzat, així com, derivar als candidats cap a recursos formatius i oportunitats d’ocupació.
-       Potenciar la figura de les Agències entre empreses amb la finalitat d’obtenir una borsa de treball comuna.
Dades de contacte:

Naira Alonso
Via Laietana, núm. 54, 1-1a
CP: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 268 22 22
agenciadecolocaciofmf@sinergia.org
http://agenciacollocacio.mercefontanilles.org

 

dilluns, 1 de setembre de 2014

IMPO – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ – Ajuntament de Badalona - Agència de Col·locació


Quin tipus d’entitat és?

IMPO – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ – Ajuntament de Badalona: Servei local d’ocupació.
 
IMPO és un organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, creat l'any 1993, que compta amb el suport de diferents institucions de caràcter supramunicipal, entre altres: la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de municipis, la Unió Europea, a través Fons Social Europeu, i el Consell Comarcal, a través del Pacte Territorial per a la Promoció Econòmica i l’Ocupació del Barcelonès Nord.

La finalitat de l’IMPO es dissenyar, promoure i gestionar els recursos que permetin millorar l'ocupabilitat de la nostra població, oferint bàsicament:
- Assessorament i orientació laboral.
- Qualificació professional, mitjançant la formació.
Suport als projectes empresarials dels nous emprenedors.
- Observatori que recull i analitza la informació relacionada amb l’evolució del mercat laboral de Badalona.
 
Quin és el seu àmbit territorial?
Com a entitat local dona servei principalment, a tota la ciutat de Badalona, així com els municipis més propers: Masnou, Tiana, Montgat i Alella, els quals tenen assignada una de les dues oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) de Badalona. També s’intervé en l’àmbit del Barcelonès Nord (amb els municipis de St. Adrià de Besòs i Sta. Coloma de Gramenet) i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès Nord.
 

A qui dóna servei com Agència?

Com Agència de Col·locació dona servei a persones desocupades que es troben en recerca de feina mitjançant accions de primera acollida, informació, orientació i intermediació en el mercat de treball per tal d’apropar i ajustar les necessitats dels demandants d’ocupació als requeriments del mercat laboral.

D’altra banda, pretén donar resposta a les necessitats de les empreses davant les demandes de personal que puguin tenir i/o davant futures contractacions de treballadors -es per a la seva organització. Es dona servei a empreses ja col·laboradores de l’entitat en la gestió i seguiment de les ofertes de treball, i alhora es potencien les tasques de prospecció i de dinamització del teixit empresarial per generar noves necessitats i oportunitats per als demandants de feina.

 
Quins serveis ofereix com Agència?

Accions d’informació i primera acollida a demandants, acompanyades d’un procés d’assessorament i orientació laboral. Preparació dels candidats vers el procés de recerca de feina per aconseguir l’objectiu de la inserció laboral.

Prospecció d’empreses per a la captació i gestió d’ofertes de Treball. L’entitat disposa d’una borsa de treball pròpia que constitueix l’activitat com agència de col·locació.

Intermediació laboral: adequació oferta i demanda laboral.

 
Compta amb algun servei especialitzat com Agència?

NO. El servei com agencia de col·locació es basa fonamentalment en les activitats d’intermediació laboral per tal de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adient a les seves característiques i alhora facilitar als ocupadors (empreses, organismes, entitats, associacions, fundacions, organitzacions, des dels seus departaments de selecció i recursos humans) les persones més apropiades per als seus requeriments i necessitats.
IMPO com agència de col·locació autoritzada es dedica a valorar els perfils professionals dels demandants, les aptituds, coneixements, competències i qualificacions de les persones que actualment estan en situació de desocupació per tal d’ajudar-los en la recerca de feina i aconseguir un lloc de treball.

 
Dóna altres serveis a part de l’Agència?

SI. L’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona, es organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, creat l'any 1993, que es dedica a dissenyar, promoure i gestionar els recursos que permetin millorar l'ocupabilitat de la nostra població, oferint serveis principals com:
- Serveis d’informació, assessorament professional i orientació laboral.
- Qualificació professional, mitjançant actuacions de formació.
- Servei de Borsa de Treball: accions de prospecció empresarial, captació i gestió d’ofertes de treball.
-
Foment empresarial: Suport als projectes empresarials dels nous emprenedors.

-
 
Observatori que recull i analitza la informació relacionada amb l’evolució del mercat laboral de Badalona.

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?

En un futur els reptes que tenim com a país davant de la crisi anirien encaminats a una ampliació en la missió de les polítiques d’ocupació, com per exemple un suport directe als sectors emergents, i una disposició de manera transparent i amb objectius territorialment i socialment clars, de recursos suficients.
 
L’ampliació de recursos pot permetre una reducció del temps a l’atur de persones desocupades i evitar que col·lectius en risc d’exclusió com els joves sense qualificació o els majors de 45 anys quedin exclosos de les noves oportunitats del mercat laboral.
 
Reforçar i potenciar les iniciatives d’emprenedoria, la línia d’autoocupació com a generadores de llocs de treball.
 
En general,els objectius a perseguir serien els següents:
 
- Consolidar, adaptar i integrar territorialment nous serveis i programes dirigits a col·lectius amb especials dificultats i adaptats a les necessitats individuals.
- Proposar i investigar projectes sobre polítiques socials i d’ocupació que aportin un valor afegit per a les persones i les empreses.
- Participació i coordinació dels diferents agents públics i privats que actuen en matèria d’ocupació.
- Augmentar l’eficàcia en la intermediació laboral. Analitzar els processos en la gestió de les ofertes de feina, la recerca dels candidats, la preparació dels mateixos vers els procés de selecció per a garantir uns millors resultats. Alhora el treball amb les empreses, conèixer el sector d’activitat, l’entorn de treball, les competències requerides i les necessitats específiques de l’empresa quant a la seva necessitat de personal.
- Establir i coordinar sistemes de derivació, d’avaluació i seguiment en l’àmbit territorial.

 
Com veu el futur de les Agències de Col·locació?

Son un bon mecanisme per a incentivar, regular i controlar els sistemes d’intermediació laboral en un escenari on la situació de crisi econòmica evidencia que per a frenar la desocupació cal articular altres mecanismes per entendre l’organització del treball, la gestió de les persones, i la funció de les administracions públiques en el disseny i gestió de les polítiques actives.
 
A la pràctica diària suposa dur a terme les activitats d’intermediació laboral per donar resposta a les persones aturades (moltes d’elles en situacions socio-econòmiques i familiars força precàries) i alhora cobrir les demandes i necessitats de treballadors de les empreses.
 
 
Considerem que les AC poden accelerar vies d’incorporació al mercat de treball de determinats ràtios poblacionals que queden fora de la intermediació per no ser detectades pels Serveis Públics d’Ocupació; possibilitant al teixit empresarial beneficiar-se de cobrir les seves necessitat de forma propera amb Entitats que operen com a Agència i per tant treballen directament amb la realitat de les persones.
 
Valorem que el suport i l’atenció que aquestes ofereixen poden, a llarg termini, millorar la ocupabilitat dels ciutadans/es escurçant el seu temps en situació d’atur per la facilitació d’eines i recursos d’acceleració de l’accés a les oportunitats del mercat de treball. Es pot aconseguir, en aquest sentit, minvar els efectes negatius de la situació de desocupació de les persones i les empreses ubicades en el territori.
Cal també  l’anàlisi i valoració del treball que, des de els diferents serveis Públics d’Intermediació dels Serveis d’Ocupació, es realitza per establir línies de treball i col·laboració directa amb les diferents Agències existents al territori, per tal d’afermar el treball conjunt entre el mercat de treball i les diferents entitats que treballen en la línea de la intermediació i assessorament de les persones.
 
Algunes propostes de millora poden ser:
 
- Establir, afermar i motivar sistemes de comunicació i de relació en xarxa amb la resta d’Agències de col·locació i re col·locació: Malgrat que ACACER té aquesta funció, necessària,  important i destacada, fóra també interessant trobar espais de debat, reflexió, conjunta, valoració dels recursos, de la infraestructura i del personal que es requereix, la dedicació i implicació en aquestes tasques, mitjançant actes, jornades, seminaris, trobades tècniques, etc.
- Conèixer el tractament i seguiment que es fa de la informació reportada al SEPE, tant en l’enviament amb periodicitat mensual com la memòria anual.
 

Dades de contacte:
Persona de contacte: BLANCA FARRERONS BERGÉ
Serveis d’Informació - Orientació - Borsa de Treball
IMPO – Masia Can Boscà
C/ Nova Cançó 1
08915 BADALONA
Telèfon 93 460 52 00
bfarrerons@impo.cat
impo@impo.cat
www.impo.cat

 

dimarts, 18 de març de 2014

Fundació Cecot Persona i Treball - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació


Entitat sòcia d’ACACER
 
 
Quin tipus d’entitat és?

La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació autoritzada. És una Fundació, nascuda sota l’empara de l’associació empresarial Cecot.

Quin és el seu àmbit territorial?
L’àmbit territorial de la Fundació Cecot Persona i Treball és tota Catalunya.

A qui dóna servei com Agència?

La Fundació Cecot Persona i Treball dóna servei a les persones, a les empreses i a les administracions (locals, comarcals, provincials, autonòmiques, estatals, internacionals).

Quins serveis ofereix com Agència?

Intermediació i orientació laboral -borsa de treball generalista; borsa per a col·lectius específics; borsa internacional; borsa de persones en pràctiques–; selecció de personal; recol·locació (individual i col·lectiva).


Compta amb algun servei especialitzat com Agència?

El servei d’intermediació internacional.


Dóna altres serveis a part de l’Agència?

La Fundació Cecot Persona i Treball desenvolupa iniciatives de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, com ara la redacció de memòries de sostenibilitat; l’elaboració de plans d’acollida per a empreses; l’elaboració de plans de voluntariat corporatiu; la redacció de codis ètics. També desenvolupen i incorporen mesures d’igualtat a les empreses. Compten també amb altres serveis de recursos humans, com ara l’assessorament i acompliment de la LISMI; assessorament en responsabilitat social empresarial; assessorament en igualtat d’oportunitats; assessorament en immigració i gestió de la diversitat. 
 

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?

1. Vincular les polítiques actives i passives per tal d’incentivar la recerca de feina i d’evitar el foment del no-treball.
2. Especialització més alta de les polítiques actives, tot definint amb precisió cadascun dels col·lectius de beneficiaris.
3. Definir models estables de col·laboració publicoprivada.
4. Dotar de recorregut d’actuació i de pressupost les agències de col·locació i empreses de recol·locació.
5. Impulsar la formació especialitzada en sectors emergents i la formació dual o en alternança.
6. Fomentar la mobilitat geogràfica, condicionada a polítiques potents de retorn.


Com veu el futur de les Agències de Col·locació?
Les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació són un instrument molt vàlid per tal de dinamitzar el mercat laboral del país. Necessiten que l’administració hi cregui, les doti de sentit i hi aposti com a element clau en la intermediació laboral.


Dades de contacte:
Fundació Cecot Persona i Treball
Pere Ejarque (Responsable de la Borsa de Treball de la Cecot)
C/ Sant Pau, 6
Terrassa (08221)
Tel. 93.736.60.31
E-mail: pere.ejarque@cecot.org
Pàgina web: wwww.fpit.cat

 

dilluns, 17 de febrer de 2014

INTAC VIC - Entitat sòcia d’ACACER
Quin tipus d’entitat és?

INTAC VIC és una consultoria de RRHH especialitzada en la selecció de tècnics i directius, fundada l'any 1985. Des de llavors treballen al servei de les organitzacions i de les persones en l'àrea dels RECURSOS HUMANS.

En INTAC VIC eestan certificats en el sistema de Qualitat ISO 9001:2008.
Ofereixen un servei integral en la gestió dels recursos humans i les seves vies de negoci principals són:

·         Selecció de Personal

·         Formació
·         Consultoria
·         Agència de Col·locació


Quin és el seu àmbit territorial?
INTAC VIC està ubicada a Vic i la majoria dels seus clients estan ubicats a la seva comarca (Osona) però, com que tenen clients que amb delegacions a tota Espanya o son multinacionals, també els ajuden a resoldre les seves necessitats de selecció i formació de personal en tot el territori nacional, i a l’estranger quan és necessari.


A qui dóna servei com Agència?

De moment INTAC VIC no dóna servei com Agència de Col·locació, ja que son una empresa privada i sempre han cobrat els seus serveis a les empreses. Estan a punt per poder donar servei a l’administració pública i als usuaris, quan així se’ls demandi des del SOC o des de l’Administració Central de l’Estat Espanyol.

Quins serveis ofereix com Agència?
INTAC VIC és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb número d’autorització: 0900000093.
Els serveis que ofereixen com Agència de Col·locació són:
- Ajudar a les persones a trobar una feina adequada al seu perfil professional i als seus interessos i necessitats.
- Ajudar a les empreses a cobrir els seus llocs de treball vacants amb els professionals apropiats.
- Ajudar a les empreses amb dificultats a recol·locar els seus empleats.
- Col·laborar amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en la inserció laboral de persones aturades, en la recol·locació de treballadors que estiguin a punt de perdre la feina, en la identificació, anàlisi i valoració de perfils professionals, en la selecció de personal per a ens vinculats a l’administració (ajuntaments, hospitals, escoles, etc.) o altres, en l’orientació professional, informació professional, qualificació i requalificació de perfils en funció de les demandes reals del mercat, i en tot allò en el que puguem ser útils al SOC a l’hora de minimitzar la taxa d’aturats, a l’hora de portar treballadors apropiats a cada lloc de treball que facin les empreses més competitives i a l’hora de professionalitzar les persones
 
Dóna altres serveis a part de l’Agència?

·         Selecció de Personal
·         Formació
·         Consultoria

·         Agència de Col·locació


Dades de contacte:
INTAC VIC
Mª Àngels Mompín
Ronda Francesc Camprodon, 18 baixos dreta
Vic (08500)
Tel. 93.889.54.93E-mail: mamompin@intacvic.com
Pàgina web:
wwww.intacvic.com