divendres, 3 de maig de 2013

Situació actual de la intermediació laboral: Com reduir l'atur

Després que el dijous 25 d'abril l'Institut Nacional d'Estadística donés a conèixer que, per primera vegada en la història, Espanya va superar en el primer trimestre de l'any els 6 milions d'aturats, aconseguint una taxa d'atur del 27,16%, s'esperava que en el Consell de Ministres, s'aprovessin diferents mesures per al suport a les polítiques actives per fomentar l'ocupació, aquestes mesures no s'han especificat per part del Govern, és per això que l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER), creu que l'Administració ha de respondre i començar a concretar la col·laboració amb les entitats privades i públiques que ve anunciant, per poder fer front al problema de l'atur i a la vegada, a la crisi, fomentant l'activitat econòmica.
 
Com sorgeixen les Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació...
 
Al desembre de 2010, amb l'anterior Govern, va sortir publicat el primer decret llei en el qual es regulava el marc de les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, a causa de la taxa d'atur que existia en aquests moments. Aquest Decret buscava la col·laboració amb les entitats públiques i privades especialitzades en aquesta àrea, per ajudar a disminuir el nombre de persones desocupades. Llavors Espanya comptava amb 4,1 milions de persones desocupades, i gairebé dos anys i mig més tard aquest nombre ha seguit augmentant fins arribar als més de 6 milions de desocupats, dos milions més de persones sense feina, i la col·laboració per ajudar a disminuir aquesta taxa segueix a dia d'avui sense concretar-se.

Tanmateix, l'Administració porta temps suggerint copiar models europeus, com per exemple, el d'Alemanya, per aconseguir resultats eficients, i col·laborar amb entitats que poden ajudar a reduir el nombre de desocupats, com ha passat en altres països.

Les entitats o empreses que durant tota la seva trajectòria professional s'han dedicat a l'assessorament, orientació, formació, intermediació i inserció de persones aturades, es van veure forçades en virtut del Decret del 2010 a acreditar-se com Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació per poder seguir fent la feina que havien fet ja durant molts anys. Aquesta acreditació els va suposar a moltes d'elles una gran dificultat per poder prosseguir en el seu treball diari, ja que a més de continuar realitzant la intermediació com fins aleshores, es van veure obligades a complir els requisits exigits per la nova normativa, incrementant al seu torn les tasques administratives, sense cap tipus de finançament per part de l'Administració.

A causa d'això, moltes agències han hagut de tancar, ja que no han pogut assumir tots els requisits exigits per l'Administració, i altres han hagut de fer canvis i reformes estructurals sense cap suport.

Actualment, les entitats que estan acreditades com Agències de Col·locació i/o empreses de Recol·locació, són entitats especialitzades en aquesta àrea. Porten molts anys fent la feina d'intermediació, sense cap ajuda, ni regulació. De la inserció que es realitza al nostre país, un mínim percentatge és imputable a l'Administració
, la resta és gràcies a la intermediació d'aquestes entitats.

Per què la col·laboració amb entitats especialitzades en qüestió d'intermediació?
 
- Perquè Espanya compta amb 6.202.700 persones desocupades.
- Perquè la taxa d'atur juvenil és una de les més altes d'Europa, 57,22%, el que ens porta a una imminent fugida de professionals acabats de llicenciar.
- Perquè l'Administració porta anys realitzant la intermediació sense cap resultat favorable.
- Perquè no s'està aprofitant l'entramat d'empreses i/o entitats que estan actualment realitzant tasques d'intermediació
, i que porten tota la vida fent aquesta feina, coneixen directament i de forma més propera a les empreses i als demandants d'ocupació.

No podem comparar a Espanya els resultats d'inserció, que es podrien obtenir, amb el treball d’aquestes entitats amb els obtinguts per les administracions, ja que mai s'ha dut a terme. Però, el que sí que podem afirmar és, que l'Administració pública, podent utilitzar a aquestes entitats i/o empreses de col·locació i recol·locació per millorar el marc actual en què ens trobem a dia d'avui, segueix sense utilitzar-les.

Des d'ACACER destaquem que les agències que actualment estan acreditades són les que realment estan treballant dia a dia per disminuir el nombre de persones en atur. Per això, si aquestes entitats tinguessin la col·laboració l'Administració per realitzar-la, podria augmentar notablement el nombre de persones ocupades al nostre país.

ACACER demana al Govern, a dia d'avui, que no esperi més i col·labori amb les Agències que durant aquests anys han estat les que realment han ajudat a les persones a trobar una feina.

ACACER proposa una col·laboració efectiva, tenint en compte...

Que la inserció de les persones desocupades és la fi de tot un procés, que comporta a la vegada assessoria,
orientació personal i professional, formació i intermediació, de manera que la col·laboració ha de reflectir tot el procés, no únicament el nombre final d'insercions.

Actualment a Espanya hi ha 775 Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació acreditades, de les quals 176 es troben a Catalunya, moltes d'elles són entitats petites però porten molts anys realitzant la intermediació en les seves localitats, i compten amb factors importants que poden assegurar i millorar els processos d'inserció, com l'arrelament al territori, la proximitat i la confiança amb les empreses de la zona, la proximitat amb les persones desocupades del seu territori, el coneixement tant econòmic com social d'on estan ubicades, etc., factors aquests que no tenen altres entitats més grans que es troben presents a tot el territori nacional. És per això que ACACER opina que la col·laboració ha d'estar oberta a totes les entitats acreditades.

S'està parlant de col·laboració només amb entitats amb un gran volum de facturació o presents en tot el territori nacional, però que no tenen aquesta proximitat, i d'un model d'inserció en el que no s'explica l'experiència en orientació o formació. ACACER demana la col·laboració amb totes les entitats que siguin efectives en tot el procés d'inserció, sense tenir en compte la seva grandària o facturació. A més, demana al Govern que deixi la feina de Col·locació i Recol·locació a les Agències, ja que són aquestes les que estan especialitzades en el tema.


Situación actual de la Intermediación laboral: Cómo reducir el paro

Después de que el jueves 25 de abril el Instituto Nacional de Estadística diera a conocer que, por primera vez en la historia, España superó en el primer trimestre del año los 6 millones de parados, alcanzando una tasa de paro del 27,16%, se esperaba que en el Consejo de Ministros se aprobaran diferentes medidas para el apoyo a las políticas activas para fomentar el empleo, y estas medidas no se han especificado por parte del Gobierno, es por ello que la Asociación Catalana de Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación (ACACER), cree que la Administración debe responder y empezar a concretar la colaboración con las entidades privadas y públicas que viene anunciando, para poder hacer frente al problema del paro y a la vez, a la crisis, fomentando la actividad económica.

Como surgen las Agencias de Colocación y/o Empresas de Recolocación...

En diciembre de 2010, con el anterior Gobierno, salió publicado el primer decreto ley en el que se regulaba el marco de las Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación, debido a la tasa de desempleo que existía en estos momentos. Este Decreto buscaba la colaboración con las entidades públicas y privadas especializadas en esta área, para ayudar a disminuir el número de personas desocupadas. Entonces España contaba con 4,1 millones de personas desocupadas, y casi dos años y medio más tarde este número ha seguido aumentando hasta llegar a los más de 6 millones de parados, dos millones más de personas sin trabajo, y la colaboración para ayudar a disminuir esta tasa sigue a día de hoy sin concretarse.
Sin embargo, la Administración lleva tiempo sugiriendo copiar modelos europeos, como por ejemplo, el de Alemania, para conseguir resultados eficientes, y colaborar con entidades que pueden ayudar a reducir el número de desempleados, como ha ocurrido en otros países.
Las entidades o empresas que durante toda su trayectoria profesional se han dedicado al asesoramiento, orientación, formación, intermediación e inserción de personas desempleadas, se vieron forzadas en virtud del Decreto del 2010 a acreditarse como Agencias de Modelos Colocación y/o Empresas de Recolocación para poder seguir haciendo el trabajo que habían hecho ya durante muchos años. Esta acreditación les supuso a muchas de ellas una gran dificultad para poder proseguir en su trabajo diario, ya que además de continuar realizando la intermediación como hasta entonces, se vieron obligadas a cumplir los requisitos exigidos por la nueva normativa, incrementando a su vez las tareas administrativas, sin ningún tipo de financiación por parte de la Administración.
Debido a esto, muchas agencias han tenido que cerrar, ya que no han podido asumir todos los requisitos exigidos por la Administración, y otros han tenido que hacer cambios y reformas estructurales sin ningún apoyo.
Actualmente, las entidades que están acreditadas como Agencias de Colocación y/o Empresas de Recolocación, son entidades especializadas en esta área. Llevan muchos años haciendo el trabajo de intermediación, sin ninguna ayuda, ni regulación. De la inserción que se realiza en nuestro país, un mínimo porcentaje es imputable a la Administración, el resto es gracias a la intermediación de estas entidades.
¿Por qué la colaboración con entidades especializadas en cuestión de intermediación?
- Porque España cuenta con 6.202.700 personas desocupadas.- Porque que la tasa de paro juvenil es una de las más altas de Europa, 57,22%, lo que nos lleva a una inminente fuga de profesionales recién licenciados.
- Porque la Administración lleva años realizando la intermediación sin ningún resultado favorable.
- Porque no se está aprovechando el entramado de empresas y/o entidades que están actualmente realizando tareas de intermediación, que llevan toda la vida haciendo este trabajo, conocen directamente y de forma más cercana a las empresas y los demandantes de empleo.
No podemos comparar en España los resultados de inserción, que se podrían obtener con el trabajo de estas entidades con los obtenidos por las administraciones, ya que nunca se ha llevado a cabo. Pero, lo que sí podemos afirmar es que la Administración pública, pudiendo utilizar a estas entidades para mejorar el marco actual en el que nos encontramos a día de hoy, sigue sin utilizarlas.
Desde ACACER destacamos que las agencias que actualmente están acreditadas son las que realmente están trabajando día a día para disminuir el número de personas en paro. Por eso, si estas entidades tuvieran la colaboración de la Administración para realizarla, podría aumentar notablemente el número de personas ocupadas en nuestro país.

ACACER pide al Gobierno, a día de hoy, que no espere más y colabore con las Agencias que durante estos años han sido las que realmente han ayudado a las personas a encontrar un trabajo.
ACACER propone una colaboración efectiva, teniendo en cuenta...
Que la inserción de las personas desempleadas es el fin de todo un proceso, que conlleva a su vez asesoría, orientación personal y profesional, formación e intermediación, de manera que la colaboración debe reflejar todo el proceso, no sólo el número final de inserciones.
Actualmente en España hay 775 Agencias de Colocación y/o Empresas de Recolocación acreditadas, de las cuales más de 176 se encuentran en Cataluña, muchas de ellas son entidades pequeñas pero llevan muchos años realizando la intermediación en sus localidades, y cuentan con factores importantes que pueden asegurar y mejorar los procesos de inserción, como el arraigo al territorio, la proximidad y la confianza con las empresas de la zona, la proximidad con las personas desocupadas de su territorio, el conocimiento tanto económico como social de donde están ubicadas, etc., factores éstos que no tienen otras entidades más grandes que se encuentran presentes en todo el territorio nacional. Es por ello que ACACER opina que la colaboración debe estar abierta a todas las entidades acreditadas.
Se está hablando de colaboración sólo con entidades con un gran volumen de facturación o presentes en todo el territorio nacional, pero que no tienen esa proximidad, y tienen un modelo de inserción que no cuenta con la experiencia en orientación o formación. ACACER pide la colaboración con todas las entidades que sean efectivas en todo el proceso de inserción, sin tener en cuenta su tamaño o facturación. Además, pide al Gobierno que deje el trabajo de Colocación y Recolocación a las Agencias, ya que son éstas las que están especializadas en el tema.